Verkkopalveluiden käyttöehdot

 Osuuskunta Suomen Asuntomessujen verkkopalveluiden käyttöehdot

 1. Yleistä

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen (myöhemmin Asuntomessujen) verkko-osoitteessa www.vanha.asuntomessut.fi ja muissa Asuntomessujen hallinnoimissa verkko-osoitteissa ja Asuntomessujen muutoin tarjoamat verkon kautta välitettävät palvelut mukaan lukien tv-, radio- ja mobiilipalvelut, verkkosivustot, -julkaisut, -yhteisöt, -kaupat, -kilpailut sekä muut maksuttomat tai maksulliset palvelut muodostavat Asuntomessujen verkkopalvelut (jäljempänä ”Verkkopalvelut”), joiden käyttöön ja joissa tuotettavien palveluiden tarjoamiseen sovelletaan näitä Asuntomessujen Verkkopalveluiden käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”).

Verkkopalveluiden käyttö edellyttää, että käyttäjä hyväksyy ja noudattaa (i) Käyttöehtoja, (ii) Verkkopalveluihin sisältyvissä erillisissä maksuttomissa tai maksullisissa palveluissa mahdollisesti määriteltyjä palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja sekä rekisteröitymistä, sekä (iii) Verkkopalveluiden kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palveluiden käyttö- ja muita ehtoja. Verkkopalveluiden käyttö edellyttää lisäksi, että käyttäjä hyväksyy Asuntomessujen Verkkopalveluiden Tietosuojaselosteen. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä Käyttöehtoja (ml. Tietosuojaseloste), hänellä ei ole oikeutta käyttää Verkkopalveluita miltään osin.

Mikäli yksittäisiin palveluihin sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä yksittäisiä erityisehtoja kyseistä palvelua koskien, joita nämä Käyttöehdot täydentävät. Kolmansien osapuolien tarjoamiin palveluihin sovelletaan lisäksi kyseisen kolmannen tahon sopimusehtoja.

Mikäli palvelun käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa Verkkopalveluiden käyttöön ja on tietoinen Käyttöehtojen, palvelukohtaisten ehtojen sekä Asuntomessujen Verkkopalveluiden Tietosuojaselosteen sisällöstä. Mikäli käyttäjä tekee sopimuksen juridisen henkilön puolesta, vastaa käyttäjä siitä, että hänellä on oikeus tai valtuutus tähän.

Verkkopalveluihin sisältyviä maksullisia palveluja koskeva sopimus käyttäjän ja Asuntomessujen välillä syntyy, kun käyttäjä on rekisteröitynyt rekisteröitymistä vaativaan palveluun, hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ja mahdolliset palvelukohtaiset ehdot, suorittanut palvelun edellyttämät maksut ja Asuntomessut on hyväksynyt käyttäjän. Myöhemmin tilattavat lisäpalvelut tulevat osaksi sopimusta, ja niihin sovelletaan näitä Käyttöehtoja.

 1. Käyttöoikeus

Asuntomessut myöntää käyttäjälle oikeuden käyttää Verkkopalveluita kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä se oikeuta käyttämään Verkkopalveluita kaupallisiin tarkoituksiin ilman erillistä sopimusta Asuntomessujen kanssa.

Verkkopalveluihin sisältyvien palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä ja/tai erillisten palvelukohtaisten ehtojen hyväksymistä näiden Käyttöehtojen lisäksi. Asuntomessut voi lisäksi edellyttää käyttäjää luovuttamaan palvelun toimittamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjä sitoutuu antamaan pyydetyt tiedot totuudenmukaisina ja täydellisinä sekä pitämään tiedot ajan tasalla. Jos käyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä rekisteröintitietoja, palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi. Käyttäjän ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös asiakkaan tunnistamiseen mm. salasanaa vaihdettaessa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näiden Käyttöehtojen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle ilman Asuntomessujen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Asuntomessuilla on oikeus ilman eri suostumusta siirtää näiden Käyttöehtojen tuomat oikeutensa ja velvollisuutensa tai niiden osan kolmannelle osapuolelle yritys- tai liiketoimintakaupan tai muun vastaavan liiketoiminnallisen järjestelyn yhteydessä tai toiselle Asuntomessuille kulloinkin kuuluvalle yhtiölle sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelussa.

 1. Kolmannen osapuolen palvelut

Verkkopalvelut sisältävät yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja verkkopalveluihin. Kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttöehtoja. Tällaisilla kolmansien osapuolien tarjoamilla palveluilla on myös yleensä oma erillinen asiakaspalvelunsa.

Koska Asuntomessut ei voi valvoa tällaisia kolmannen osapuolen verkkosivustoja ja palveluita, Asuntomessut ei vastaa tällaisiin sivustoihin ja palveluihin pääsystä henkilötietojen ja evästeiden käsittelystä eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen ja palveluiden kautta. Asuntomessut ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla ja -palveluissa tai niiden kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. Asuntomessut kehottaa käyttäjää perehtymään kolmannen osapuolen verkkopalveluiden käyttö- ja muihin ehtoihin. Mikäli käyttäjällä on ongelmia tai kysyttävää kolmansien osapuolen tarjoamiin palveluihin liittyen, pyydämme käyttäjää olemaan ensisijaisesti yhteyksissä suoraan kyseiseen palveluntarjoajaan.

 1. Palveluiden toiminnallisuus ja muutokset palveluissa

Asuntomessut tekee parhaansa, jotta Verkkopalvelut olisivat käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Asuntomessut ei kuitenkaan vastaa Verkkopalveluiden keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Asuntomessut ei vastaa Verkkopalveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Verkkopalveluihin sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai palvelukohtaisista ehdoista muuta johdu.

Asuntomessuilla on oikeus keskeyttää Verkkopalveluiden tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Asuntomessut rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Asuntomessut kehittää Verkkopalveluita jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa niitä ja niiden sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Asuntomessuilla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Verkkopalveluiden tai niiden osien tuottaminen ja tarjoaminen käyttäjälle ilman erillistä ilmoitusta.

 1. Palvelusta perittävät hinnat

Asuntomessujen tarjoamien Verkkopalveluiden osat voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin yksittäisen palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta palvelusta.

Maksullisten Verkkopalveluiden osien käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun hinnan ja muiden maksujen suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu sekä muita palvelun yhteydessä yksilöityjä maksuja. Maksamalla tietystä maksullisesta Verkkopalveluiden osasta perittävän maksun käyttäjä saa henkilökohtaisen, ei-kaupallisen käyttöoikeuden käyttää kyseistä Verkkopalvelun osaa.

Joitakin Verkkopalveluiden osia on mahdollista tilata myös kestotilauksena eli toistaiseksi jatkuvana tilauksena. Kestotilaus jatkuu keskeytyksettä niin kauan, kunnes asiakas peruuttaa tilauksen. Mikäli asiakas on valinnut kestotilauksen laskutustavaksi luottokorttimaksun, veloitetaan tilausmaksu automaattisesti hänen luottokortiltaan sovitun laskutusjakson mittaisin väliajoin. Luottokortilta kunkin laskutusjakson alussa veloitettava maksu perustuu kulloinkin voimassaolevaan hinnastoon ja voi muuttua tilauksen voimassaoloaikana. Voimassaolevat hinnat löytyvät kunkin yksittäisen palvelun verkkosivustolta.

Asuntomessut voi muuttaa Verkkopalveluihin sisältyvän yksittäisen palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Käyttäjän oikeuksista hinnanmuutokseen liittyen sovitaan mahdollisesti tarkemmin palvelun omissa ehdoissa. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä kunkin yksittäisen palvelun verkkosivustolta tai saatavissa asiakaspalvelusta.

 1. Maksaminen

Käyttäjä on velvollinen suorittamaan perittävän maksun kyseisen palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi laskulla, luottokortilla, verkkopankissa tai mobiilipäätelaitteen avulla. Maksulliset palvelut on tarkoitettu yli 18-vuotiaille. Maksullisia palveluja tilatessaan tai ostaessaan alaikäinen käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tuotteen tai palvelun tilaamiseen huoltajansa suostumus

Asuntomessuilla on oikeus tarkistaa käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä maksulliseen palveluun tai tilatessa maksullisia tuotteita Verkkopalveluiden kautta. Asuntomessuilla on oikeus estää Käyttäjältä maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

Luottokorttikestotilauksen yhteydessä asiakkaan luottokortilta veloitetaan automaattisesti sovitun laskutusjakson mittaisin väliajoin tilausmaksu palvelun käytöstä. Veloitettava maksu perustuu kulloinkin voimassaolevaan hinnastoon ja voi muuttua tilauksen voimassaoloaikana. Veloitettavan maksun määrän muuttuessa kesken voimassa olevan tilauksen laskutusjakson, ei syntynyttä hintaerotusta hyvitetä tai veloiteta asiakkaalta.

Korttimaksaminen Asuntomessujen verkkokaupoissa tapahtuu SSL-suojatulla maksulomakkeella. Asuntomessuilla ei ole pääsyä täydellisiin korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta Asuntomessujen järjestelmiin.

Asuntomessuilla on oikeus estää käyttäjän pääsy Verkkopalveluihin tai niiden osiin, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. Asuntomessuilla on oikeus periä kohtuullinen korvaus maksullisten palveluiden uudelleen avaamisesta.

Asuntomessut käyttää Verkkopalveluihin liittyvän verkkomaksu-, Visa-, Visa Electron-, sekä MasterCard-maksuliikenteen hoitamiseen ulkopuolisen palveluntarjoajan, Sanoma Media Finland Oy:n, palveluita. Sanoma Media Finland Oy:n tehtävät rajoittuvat yksinomaan mainitun maksuliikenteen järjestämiseen, ja Sanoma Media Finland Oy antaa asiakaspalvelua käyttäjille vain tarjoamaansa maksupalvelua koskien. Käyttäjän ollessa epävarma tahosta, joka vastaa hänen asiansa asiakaspalvelusta, tulee olla ensisijaisesti yhteydessä Asuntomessujen asiakaspalveluun. Maksupalvelua koskevissa asioissa käyttäjä voi olla yhteydessä Sanoma Media Finland Oy:hyn alla olevia yhteystietoja käyttäen.

Sanoma Media Finland Oy, y-tunnus: 1515901-4,

Eteläväylä 10

28610 Pori

Puhelin: 02 6346400

 1. Lipun ostaminen

Palvelun esittämä lipun hinta ei sisällä lipun myynnin palvelupalkkiota. Palvelupalkkio esitetään nettikaupan ostoskorin kohdassa käsittelykulut.

Lippuja ei voi vaihtaa eikä niitä lunasteta takaisin. Erikoisalennuksiin (opiskelija-, eläkeläisalennukset ym) oikeuttavat todistukset on oltava mukana tapahtumaan tultaessa ja pyydettäessä esitettävä ovimiehelle.

 1. Lipun toimitustapa

Lippu voidaan tulostaa suoraan palvelusta maksun jälkeen. Lippu toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin ja on avattavissa tilausvahvistuksessa olevasta linkistä.

 1. Kuluttajien peruuttamisoikeus

Lippuja ei voi vaihtaa eikä niitä lunasteta takaisin (KSL 6:16)

Mikäli messutapahtuma peruuntuu, asiakas saa tapahtumajärjestäjältä asettamansa lipun hinnan takaisin. Peruutustilanteissa pidätämme lippuun tulostetun lippukohtaisen palvelupalkkion.

Mikäli palvelun suorittaminen tai tuotteen toimittaminen sähköisesti on käyttäjän suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä (esimerkiksi Asuntomessut VR katseluoikeudet), ei hänellä ole edellä mainittua peruuttamisoikeutta. Kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden tai tuotteiden osalta saatetaan noudattaa eri palautuskeinoja ja -osoitteita. Pyydämme käyttäjää tutustumaan kolmannen osapuolen kanssa tekemäänsä sopimukseen asian selvittämiseksi.

 1. Palveluun sisältämä aineisto

Verkkopalveluiden sisältö ja ulkoasu ovat suojattuja tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Verkkopalveluissa esiintyvät liiketunnukset, tavaramerkit, logot, tuote- ja palvelumerkit sekä sloganit ovat suojattuja tavaramerkkilain, muiden immateriaalioikeuksien ja sopimattomasta menettelystä annetun lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Verkkopalveluiden ja niiden sisältämän kaiken aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet joko kuuluvat Asuntomessuille tai ovat Asuntomessujen itselleen lisensoimia. Käyttäjä ei saa mitään Verkkopalveluihin liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Verkkopalveluita näiden Käyttöehtojen sekä mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen ja muiden mahdollisten sopimusehtojen mukaisesti.

Käyttäjä ei saa valmistaa tai valmistuttaa mistään Verkkopalveluihin sisältyvästä aineistosta kappaleita (kopioita) eikä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei Asuntomessut ja mahdollinen muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta tai sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Verkkopalveluista ja aineistosta tai niiden osista uutta teosta tai uutta palvelua. Lainattaessa Verkkopalveluiden sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön niin salliessa, on käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon.

 1. Käyttäjän toimittama aineisto

Tietyissä Verkkopalveluihin sisältyvissä yksittäisissä palveluissa käyttäjälle annetaan mahdollisuus aineiston lähettämiseen Asuntomessuille tai välittämiseen Verkkopalveluiden avulla (esimerkiksi keskustelusivustot ja kommentointitoiminnot).

Asuntomessut ei tarkasta käyttäjien lähettämää aineistoa etukäteen ennen sen julkaisemista. Käyttäjän tulee varmistaa ennen aineiston toimittamista, tallentamista ja välittämistä, että aineisto (a) ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, (b) on sisällöltään hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa ja (c) ei sisällä viruksia, troijalaisia tai muita uhkia tietoturvalle. Käyttäjä vastaa sekä Asuntomessuille että kolmansia kohtaan siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se sisällä mitään laitonta, oikeuksia (kuten yksityisyydensuojaa) loukkaavaa, sopimatonta taikka hyvän tavan vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, näihin kuitenkaan rajoittumatta.

Käyttäjä antaa Asuntomessuille rajoittamattoman, maailmanlaajuisen ja korvauksettoman oikeuden käyttää kaikessa toiminnassaan aineistoa, jonka käyttäjä on lähettänyt Asuntomessuille Verkkopalveluiden kautta. Asuntomessuilla on mm. oikeus tarkistaa ja julkaista Verkkopalveluihin lähetetty aineisto kokonaan tai osittain, sellaisenaan tai hyvään journalistisen tavan mukaisesti muutettuna. Asuntomessuilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista tällaista aineistoa. Asuntomessut ei maksa käyttäjän Verkkopalveluissa lähettämän aineiston käytöstä palkkiota tai muuta korvausta käyttäjälle. Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on muutenkin oikeus antaa aineisto julkaistavaksi Asuntomessujen Verkko- ja muissa palveluissa. Mikään yksittäisen käyttäjän Verkkopalveluihin tallentama tai Verkkopalveluiden avulla välittämä aineisto ei edusta Asuntomessujen mielipidettä tai osoita Asuntomessujen olevan kyseisen käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan.

Asuntomessuilla on oikeus poistaa käyttäjien Verkkopalveluihin lähettämiä viestejä sekä muuta aineiston palveluistaan. Koska käyttäjien lähettämä sisältö voidaan poistaa Verkkopalveluista ilman ennakkovaroitusta, suosittelemme palveluiden käyttäjiä säilyttämään Verkkopalveluihin lähettämästään sisällöstä varmuuskopion myös Verkkopalveluiden ulkopuolella. Käyttäjä on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa välittämänsä aineiston sisällöstä. Käyttäjä sitoutuu lisäksi olemaan ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin Asuntomessuja vastaan liittyen Asuntomessuille toimittamaansa tai Verkkopalveluiden kautta välittämäänsä aineistoon ja sitoutuu kohtuullisesti avustamaan Asuntomessujen mahdollisia ulkopuolisen tahon nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa, jotka johtuvat käyttäjän toimittamasta tai Verkkopalveluiden kautta välittämästä aineistoista, sekä korvaamaan Asuntomessuille tästä aiheutuvat vahingot.

 1. Käyttäjän vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Asuntomessuille näiden Käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, Asuntomessujen Verkkopalveluiden Tietosuojaselosteen, yksittäisiä palveluja koskevan sopimuksen tai Verkkopalveluiden lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Käyttäjä vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Mikäli Verkkopalveluihin sisältyvät yksittäiset palvelut edellyttävät käyttäjäkohtaisten tunnusten ja salasanojen hyödyntämistä, käyttäjä on vastuussa tunnusten ja salasanojen säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne tule kolmansien tietoon. Tunnuksia ja salasanoja käytetään oikean käyttäjän tunnistamiseen ja tämän vuoksi käyttäjä on vastuussa kaikista liiketoimista ja muista toimista, joita oikealla tunnuksella ja salasanalla tehdään yksittäisessä palvelussa. Mikäli käyttäjä huomaa tai epäilee, että hänen tunnuksiaan ja salasanojaan hyödynnetään luvatta kolmansien tahojen toimesta, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä Asuntomessuille. Tämän lisäksi käyttäjän on ylläpidettävä käyttämiensä laitteiden tietoturvaa sekä säännöllisesti vaihdettava salasanansa luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

 1. Vastuu Verkkopalveluiden sisällöstä

Verkkopalvelut ja niiden sisältämät yksittäiset palvelut ja tuotteet tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat” ja Asuntomessut ei anna palveluista mitään nimenomaisia takuita. Palvelun hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Mahdollisista palvelukohtaisista takuista ilmoitetaan erikseen palvelun omissa ehdoissa.

Asuntomessut ei takaa että (i) palvelu tai palvelun kautta saatava aineisto ja tuotteet vastaa käyttäjän odotuksia, (ii) palvelu on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi, tai (iii) informaation oikeellisuus ja laatu, jotka käyttäjä on saanut palvelun kautta, on virheetöntä tai muuten vastaa käyttäjän odotuksia. Käyttäjä vastaa yksin tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu sisällön (mukaan lukien virukset) käyttämisestä tai lataamisesta.

Mikään neuvo tai informaatio, kirjallisena tai suullisena, jonka käyttäjä saa Asuntomessuilta tai palvelun kautta, ei muodosta mitään oikeudellisesti sitovaa neuvoa tai takuuta, jota ei erityisesti ole ilmaistu näissä ehdoissa. Verkkopalveluissa annettavia yleisluontoisia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi Asuntomessujen tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää Asuntomessuja tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia. Asuntomessut ei vastaa Verkkopalveluissa olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

 1. Vastuunrajoitus

Asuntomessut (mukaan lukien sen palveluntarjoajat) ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä palvelun käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu (i) palvelun tai tuotteen käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; (ii) korvaavan tuotteen tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, (iii) palvelun kautta saadusta tiedosta tai informaatiosta, tai viestistä joka on vastaanotettu palvelun kautta; (iv) oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtoihin tai tietojen luvattomasta muuttamisesta; tai (v) muista palveluun liittyvistä olosuhteista.

Kuluttaja-asiakkaiden osalta Asuntomessut vastaa tarjoamistaan maksuttomista tai maksullisista Verkkopalveluista sekä Verkkopalveluiden kautta myymistään tuotteista ja niihin liittyvien tietojen oikeellisuudesta, laadusta ja toimivuudesta sovellettavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisesti Käyttöehtojen rajoitukset huomioiden.

 1. Henkilötiedot ja tietoturva

Asuntomessut käyttää Verkkopalveluiden kautta kerättyjä henkilötietoja mm. tuotekehitykseen, käyttäjäkokemuksen personointiin ja mainosten ja markkinoinnin kohdentamiseen Tietosuojaselosteen mukaisesti.

Verkkopalvelut ja verkkoympäristö eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Verkkopalveluiden käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Asuntomessuille tai kolmansille.

 1. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Asuntomessut Verkkopalveluihin ja yksittäisiin palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, jonka syntyminen ei ole ollut Asuntomessujen tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Asuntomessut ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

 1. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamiin palveluihin, palvelukohtaisiin ehtoihin, Asuntomessujen Verkkopalveluiden Tietosuojaselosteeseen sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mahdollisten ongelmatilanteiden tai kysymysten osalta voit olla yhteydessä Asuntomessujen asiakaspalveluun. Mikäli asiasi koskee kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, pyydämme sinua olemaan ensisijaisesti yhteyksissä kyseisen kolmannen tahon asiakaspalveluun.

Näihin Käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamiin palveluihin, palvelukohtaisiin ehtoihin, Tietosuojaselosteeseen sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn muuhun sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

 1. Voimassaolo ja muutokset

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Asuntomesujen ylläpitämiin Verkkopalveluihin. Sopimus toisen Käyttäjän ja Asuntomessujen välillä voidaan päättää välittömin vaikutuksin, mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisella tavalla. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä.

Asuntomessut voi milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä Käyttöehtoja. Asuntomessut informoi käyttäjiä näiden Käyttöehtojen muutoksista palveluiden yhteydessä. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä palvelua tai nimenomaisella hyväksymistoimella. Käyttäjän tulee lopettaa Verkkopalveluiden käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja. Koska Asuntomessut voi aika ajoin tehdä muutoksia Käyttöehtoihin, tulee käyttäjien säännöllisesti tutustua näihin ehtoihin soveltuvissa Verkkopalveluissa.

Osuuskunta Suomen Asuntomessut  (0116265-0)

Pasilankatu 2

00240 Helsinki

puh. 0207 437700

Käyttöehdot päivitetty 1.11.2017