Rakentajalle

Tältä sivulta löydät taustatietoja suunnittelun tueksi. Jos tulee kysyttävää, ole yhteydessä sähköpostilla [email protected]. Näin sinun ei tarvitse tietää, kenelle ko. kysymyksesi kuuluu, vaan me ohjaamme viestisi aina asian parhaiten tuntevalle.

Suosittelemme suhtautumaan koko tonttivalikoimaan avoimin mielin. Suosituimmille tonteille tulee oletettavasti useita hakemuksia. Voit soittaa projektipäällikkö Mirka Härköselle, jos kaipaat juttukaveria esimerkiksi tonttivalintoja tehdessäsi. Mirkan tavoitat numerosta 050 590 8020.

Myös Lohjan kaupungin rakennusvalvonnan sivuilta löytyy paljon hyödyllistä tietoa rakentamisesta yleisesti. Huomioithan kuitenkin, että sivuilla mainittu Lupapiste-asiointipalvelu on käytettävissäsi vasta tonttihaun jälkeen.

Tonttihaku

Pientalotonttien haussa tarvittava aineisto:

  • L1-tason (luonnos1) suunnitelmat talosta (asemapiirros, pohjapiirros ja esimerkit julkisivuista) päätonttivaihtoehdolle esitettynä.
    • Lisäksi voi halutessaan esittää muuta aineistoa, esim. havainnekuvia ja mallinnoksia.
  • Tiivis kirjallinen selostus rakentamisen aikaisten teemojen huomioimisesta.
  • Ajatukset pihasta (kirjallinen tiivis esitys tai pihasuunnitelmaluonnos).
  • Kustannusarvio ja pankin arvio kohteen lainoituskelpoisuudesta.

Tonteista pyydetään valitsemaan 1 päävaihtoehto ja 3 varavaihtoehtoa.

Tonttia voivat hakea sekä yksityishenkilöt että yritykset.

Tutustu tonttihaun omaan sivuun tästä

Ohjeistuksia

Kaava-aineistot

Hiidensalmen kaava-aineistoja voit tarkistella Lohjan kaupungin kaavoituksen sivuilla.

Rakentamistapaohje

Asemakaavakartta ja määräykset ovat oikeusvaikutteisia asiakirjoja, joita tulee noudattaa. Kaavan mukainen rakentaminen voidaan kuitenkin toteuttaa useilla mahdollisilla tavoilla. Rakentamistapaohje ei ole samalla tavalla sitova, mutta se avaa ja selittää laajemmin asemakaavamääräyksiä. Rakentamisohjeilla ja rakentamisen ympäristöön sopeuttamisella pyritään luomaan viihtyisää ja laadukasta asuinympäristöä, jonka arvo säilyy.

Yhtenäiseen kokonaisuuteen pyrkiminen ei kuitenkaan tarkoita, että rakennusten tulisi olla keskenään samanlaisia. Alueella jokainen rakennus voi olla oma yksilönsä ja silti osa kokonaisuutta. Ohjeet ohjaavatkin ennen kaikkea myös naapureitasi. Kun kaikki noudattavat yhteisiä pelisääntöjä, tiedät jo rakentaessasi, millaiseksi alue muodostuu, eikä myöhemmin tule ikäviä yllätyksiä.

Tutustu pientalojen rakentamistapaohjeeseen

Klikkaa tästä kerrostalojen rakentamistapaohjeeseen

Rakentamisen aikaset teemat

Rakentamisen aikaiset teemat johdattavat alueen suunnittelua kohti toimivaa ja miellyttävää lopputulosta. Kun talot rakennetaan yhteisiä teemoja mukaillen, syntyy persoonallisistakin ratkaisuista yhtenäinen kokonaisuus.

Rakentamisen aikaset teemat

Suunnittelijan pätevyysvaatimukset

Messukohteet ovat rakennussuunnittelun osalta vaativia suunnittelutehtäviä ja edellyttävät siis pääpiirustusten laatijalta riittävää koulutusta ja kokemusta. Tarkempi tieto pätevyysvaatimuksista on luettavissa Ympäristöministeriön ohjeesta 601/2015 rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta sivulta 4.

Rakennussuunnittelijan kelpoisuus

Tehtyjä selvityksiä

Rakennettavuus

Oheisesta selvityksestä löytyy tietoa alueen rakennettavuudesta. Lisäksi jokaisen rakentajan tulee tehdä tonttikohtaiset tutkimukset, joiden perusteella kunkin rakennuksen perustamistapa määräytyy.

Rakennettavuusselvitys

Koekuoppakortit

  • Koekuoppien paikat löydät rakennettavuusselvityksen liitteestä 1.

Massanvaihto ja täytöt

Muita selvityksiä

Ympäristömeluselvitys

Raideliikenteen tärinä- ja melutarkastelu

  • Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsevalla niin kutsutun satamaradan rataosuudella on ollut tavaraliikennettä viimeksi vuonna 2010. Radan lakkauttaminen on vireillä. Radasta johtuvat äänieneristystä, tärinää ja runkomelua sekä radanpuolista aitaamista koskevat kaavamääräykset raukeavat, kun radan lakkauttamispäätös on lainvoimainen. Mikäli lakkauttamispäätöstä ei saada ennen rakennuslupien hakemisajankohtaa, kaupunki hakee aluepoikkeamisluvan kaavamääräyksistä, jolloin niistä ei aiheudu toimenpiteitä.

Pilantuneen maaperän kunnostusraportti

Lisää tehtyjä selvityksiä, kuten luonto- ja liikenneselvitykset, on luettavissa täällä.

Kustannuksia

Tonttihinnat

Alla olevan linkin takaa löytyvät kaupunginvaltuuston hyväksymät hinnat Hiidensalmen tonteille

Tonttihintataulukosta saa paremmin selkoa, kun sitä tarkastelee yhdessä tonttijakodokumentin kanssa.

Klikkaa tonttihintoihin tästä

Alueen tonttijako

Muita huomioitavia kustannuksia

Tonttiin liittyviä kuluja ovat mm. erilaiset lupa- ja liittymämaksut.

Lohkomismaksu:

Tontteja luovutettaessa peritään tontin lohkomismaksu, joka on alle 2000 m2:n tonteilla 1115 € ja 2000 m 2:n tai suuremmilla tonteilla 1380€.

Taidemaksu:

Kaikki asuntomessualueen rakentajat osallistuvat alueen taiteen kehittämiseen summalla, joka on 2 €/ tontin maksimirakennusoikeus.

Esimerkki rakennuslupavaiheen kuluista:

Omakotitalo 150 m2 sekä 40 m2 talousrakennus.

Rakennuslupa omakotitalo 1265 €
Rakennuslupa talousrakennus 464 €
Karttapaketti 55 €
Rakennusten paikan merkitseminen ja tarkastaminen 900 €

Yhteensä 2684 €

***

Esimerkkilaskelma vesi-, jätevesi- ja hulevesiliittymistä vuoden 2019 hintojen mukaisesti: 

kortteli 202, tontti 3, , tontin koko 690 m2 , rakennusoikeus 242 k-m2

vesiliittymä á 9,30 € * 242 k-m² = 2 250,60 €
jätevesiliittymä á 11,83 € * 242 k-m² = 2 862,86 €
sadevesiliittymä á 0,90 € * tontin pinta-ala 690 m² = 621,00 €
 
Liittymismaksut yhteensä 5 734,46 €. Liittymismaksu on arvonlisäveroton.
***

Sähköliittymien hintatietoja voi tiedustella suoraan Carunalta.
https://www.caruna.fi/palvelut/sahkoliittyma-ja-muutto#nid18798

Sopimuksista

Monikantasopimus

Asuntomessualueelle rakennettavat talot toimivat messuilla näyttelykohteina. Asiasta sovitaan monikantasopimuksessa, joka allekirjoitetaan tonttikaupan/vuokrasopimuksen yhteydessä. Monikantasopimus pitää sisällään tiedot näytteilleasettajamaksusta, sisustusmaksusta, rakennussuunnitelmien ja rakentamisen aikataulusta sekä tontin ja kohteen näytteillä pitämisestä, kunnossapidosta sekä sisustamisesta.