Lisätietoa rakentamiseen liittyen – Kalajoen Loma-asuntomessut 2014

RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET

RA- ja RM- korttelialueilla noudatetaan rakentamismääräyskokoelman asuinrakentamista koskevia määräyksiä (rak.tapaohje s.5). Löytyy nettisivuilta kohdasta Info.

AURINKOHIEKKOJEN MAAPERÄTUTKIMUKSET JA PERUSTAMISSUOSITUKSET

Kalajoen kaupunki on teettänyt maaperätutkimuksia Aurinkohiekkojen asemakaava-alueella kahdessa vaiheessa ja kahdella eri menetelmällä. Lokakuussa 2011 alueella tehtiin asemakaava-alueen yleissuunnittelua varten maaperätutkimukset painokairausmenetelmällä. Tutkimuksella selvitettiin alueen maalajikerroksia ja pohjaveden korkeus. Marraskuussa 2012 tutkimuksia täydennettiin heijarikairausmenetelmällä tehdyllä tutkimuksella. Tällä tutkimuksella selvitettiin alueen maaperän ja siihen liittyvien maansiirtotöiden vaikutuksia rakennusten perustamistavan valintaan ja kustannuksiin.
Aurinkolammentien kortteleiden 313, 314, 315 ja 316 alueella tehdään isoja maamassojen siirtoja ja täyttöjä. Eräiden tonttien osalta hiekka- ja soratäyttöä tulee noin 2 – 5 m ja näiden tonttien osalta on suositeltavaa käyttää paalutusta rakennusten perustusten yhteydessä.
Merkittävimmät maansiirtotyöt ja täytöt kohdistuvat seuraaviin kortteleihin ja tontteihin:
kortteli 313, tontit 7, 8 ja 9
kortteli 314, tontit 2, 4, 5 ja 6
kortteli 315 tontit 1 – 4
kortteli 316 tontit 2 – 4

Suositus perustuu Plaana Oy:n 18.9.2012 laatimaan massansiirtosuunnitelmaan sekä alueella tehtyihin maaperätutkimuksiin. Myös muiden Aurinkolammentientien tonttien osalta perustamistapa on suositeltavaa tutkia tapauskohtaisesti, kun alueen maansiirtotyöt ja massojen siirrot on saatu valmiiksi. Rakentaja/rakennuttaja vastaa tontti- ja rakennuskohtaisista maaperätutkimuksista sekä niiden perusteella tehtävistä perustamistaparatkaisuista.

Maaperätutkimusten tulokset löytyvät nettisivuilta kohdasta Tontinhaku. Tuloksia voi myös tiedustella projektisihteeri Minna Ruonalalta puh. 044-4691224 / [email protected].

MAALÄMPÖKAIVOT
Alueelle suositellaan ainakin osaenergiamuodoksi aurinkoenergiaa. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana muistuttanut, että Aurinkohiekkojen kaava-alueelle sijoitettavat maalämpökaivot tarvitsevat mahdollisesti vesilain mukaisen luvan, koska kaava-alue katsotaan sijoittuvan Kourinkankaan pohjavesialueen kaukosuojavyöhykkeelle. Alueelle sijoitettavat maalämpökaivot tarvitsevat vesilain mukaisen sijoitusluvan. Kalajoen kaupunki hakee kyseisen luvan Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviranomaiselta (AVI), jolloin asiakkaan ei tarvitse itse huolehtia lämpökaivoa koskevaa erillislupaa. Lämpökaivon rakentamislupa voidaan toteuttaa normaalin rakennuslupakäytäntönä. Aurinkohiekkojen kaava-alueella ei ole ennakkoon tutkittu kalliopinnan syvyyttä. Lähialueella aiemmin tehtyjen lämpökaivojen perusteella kalliopinnan oletetaan olevan noin 15 – 20 m maanpinnasta.

VIEMÄRÖINTI
Kortteleissa 314 ja 315 rantasaunojen viemäröinti joudutaan toteuttamaan pienpumppaamolla. Runkoviemärilinja kulkee Aurinkolammentiellä, eikä runkolinjaa voida sijoittaa maaston muodosta ja pohjavesiolosuhteista johtuen niin syvälle että saunojen viemäröinti olisi sinne mahdollista ilman pumppaamista.